Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення змісту рукопису:

Стаття має бути написана виключно для збірника «Молодий дослідник» (ніде раніше не опублікована), мати науковий зміст, відповідати вимогам (див. нижче), обов’язково містити такі елементи:

– постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми і, на які опирається автор;

– виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням авторських положень;

– висновки й перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі.

Усі перелічені складники повинні бути зазначені в тексті.

Мова публікацій: українська, англійська, польська.