Послідовність розташування матеріалів

– назва статті (відцентровано, великими літерами, шрифт напівжирний, наприклад: ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ І НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ);

– прізвище ім’я та по батькові автора, курс, група, спеціальність, установа (через рядок після назви статті, вирівнювання за шириною рядка, напівжирний курсив, наприклад: Андрійченко Катерина Петрівна, студентка VI курсу (групи ФУб-1-20-2.0д.), спеціальності «Філологія» Факультету української філології, культури і мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.);

– ініціали й прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника, установа (після слів науковий керівник: звичайний шрифт, вирівнювання за шириною рядка, наприклад: Науковий керівник: Л. М. Овсієнко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови Факультету української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.);

– анотація та ключові слова (до 7 слів) українською мовою (через два рядки після інформації про наукового керівника, без слова «анотація», обсяг – не менше 300 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 12 кегль, курсив);

– текст статті (через два рядки після анотації, за вищезазначеними вимогами до оформлення змісту рукопису);

– список використаних джерел (через два рядки після тексту статті, за абеткою. Для оформлення списку джерел слід використовувати APA стиль. Інформація щодо міжнародного стандарту АРА є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/9296). Також див.: APA Citation Style (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa). Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування покликань: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual);

– транслітерація (через один рядок після списку використаних джерел, за абеткою, скориставшись он-лайн сервісами; джерела іноземною мовою не транслітеруються).

Редакція приймає статті, які повністю підготовлені до друку в збірникові наукових праць. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів та наукові керівники. Редакція залишає за собою право на редагування статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Шаблон статті

Взірець статті